Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Hinde Walk. De Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden van Hinde Walk is leidend, aangepast op 14 februari 2023.

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 | Hinde Walk (hierna ‘Hinde Walk’) die deze website beheert op https://www.hindewalk.nl en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34376357.

1.2 | Deelnemers of gebruikers: rechtspersonen of natuurlijke personen die zich aanmelden voor een wandelprogramma of één van de andere diensten op https://www.hindewalk.nl of via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen via welke Hinde Walk diensten aanbiedt.

1.3 | Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende de ontvangst van elektronische communicatie ligt, indien deze gericht is aan Hinde Walk, te allen tijde bij deelnemer.

2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 | Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door https://www.hindewalk.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen waaronder, doch niet uitsluitend alle internetsites van https://www.hindewalk.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen (oa https://www.hindelodges.com) via welke Hinde Walk diensten aanbiedt.

2.2 | Deze Algemene Voorwaarden worden, voordat de overeenkomst wordt gesloten via elektronische weg aan de deelnemer ter beschikking gesteld. Door je op of via https://www.hindewalk.nl aan te melden stem je in met deze algemene voorwaarden.

2.3 | Hinde Walk behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Hinde Walk aan deelnemer medegedeeld. Indien deelnemer voorgestelde wijzigingen niet wil accepteren, kan hij tot de datum dat de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

3 Prijzen

3.1 | Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s.

4 Wandelprogramma's

4.1 | Wanneer je je aanmeldt voor een Hinde Walk, ontvang je binnen enkele dagen een bevestiging van de boeking met bijbehorende factuur.  Aanbetaling is 20% van de reissom. Na betaling hiervan is de boeking definitief

4.2 | Er wordt online geboekt in volgorde van binnenkomst. Datum en tijdstip van verzending zijn hierin leidend.

4.3 | Wanneer een Hinde Walk volgeboekt is, ontvang je zo spoedig mogelijk bericht en wordt er een reservelijst aangemaakt. Indien mogelijk wordt er daarnaast gekeken naar andere wandelprogramma’s.

4.4 | Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 8 weken voor vertrek ontvangen te zijn op het bankrekeningnummer van Hinde Walk.

4.5 | Wanneer je zelf een Hinde Walk annuleert, dien je dit schriftelijk te doen en betaal je de volgende annuleringskosten:

4.5.1 Meer dan 6 maanden voor de datum van de gereserveerde Hinde Walk: 0%
4.5.2
Meer dan 3 maanden voor de datum van de gereserveerde Hinde Walk: 10%
4.5.3 Meer dan 2 maanden voor de datum van de gereserveerde Hinde Walk: 15%
4.5.4 Meer dan 1 maand voor de datum van de gereserveerde Hinde Walk: 35%
4.5.5 Meer dan 14 dagen voor de datum van de gereserveerde Hinde Walk: 60%
4.5.6 Meer dan 7 dagen voor de datum van de gereserveerde Hinde Walk: 85%
4.5.7 Zeven (7) dagen of minder voor de datum van de gereserveerde Hinde Walk: 100% 

4.6 | Wij raden altijd aan om zelf een reis- en of een annuleringsverzekering af te sluiten. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk. Hinde Walk is hiervoor niet aansprakelijk.

4.7 | Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk in geval van onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld in geval van blessures en extra gemaakte kosten.

4.8 | Er kunnen onvoorziene omstandigheden zijn waardoor Hinde Walk genoodzaakt is om de wandelretraite te annuleren, waaronder bij onvoldoende deelname. In dat laatste geval ontvangen de reeds aangemelde deelnemers de betaalde reissom retour.

5 Aansprakelijkheid

5.1 | Hinde Walk kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

5.2 | Hinde Walk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat deelnemer (persoons)gegevens betreffende hemzelf voor het maken van een boeking onjuist en/of onvolledig heeft verstrekt. Voor het maken van een boeking dient de deelnemer ten minste 21 jaar of ouder te zijn. 

5.3 | Voor zover Hinde Walk zelf toerekenbaar tekortschiet en de deelnemer daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Hinde Walk beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Hinde Walk voor de dienst heeft ontvangen.

5.4 | De aansprakelijkheid voor schade waartegen de deelnemer is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

5.5 | Hinde Walk is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van haar (ingehuurde) personeel, samenwerkingspartners en/of derden waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden vermelde condities.

5.6 | Hinde Walk draagt geen verantwoordelijkheid voor links en/of informatie afkomstig van sites van derden. Hinde Walk is niet aansprakelijk voor de juistheid van deze informatie.

5.7 | Hinde Walk heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Hinde Walk is nimmer aansprakelijk indien de website niet of niet optimaal werkt en/of bereikbaar is. In het geval van een technische storing zal Hinde Walk zich inspannen om deze zo spoedig mogelijk te verhelpen. Hinde Walk is gerechtigd de website tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken in geval van onderhoud en veiligheid zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding jegens Hinde Walk ontstaat.

5.8 | Hinde Walk aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien de boeking niet kan worden uitgevoerd ten gevolge van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.

6 Rente en incassokosten

6.1 | De deelnemer die niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Hinde Walk heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.2 | Deelnemer is voorts gehouden tot vergoeding van alle in redelijkheid door Hinde Walk gemaakte buitengerechtelijke wettelijk toegestane incassokosten.

7 Klachten

7.1 | Klachten over de dienstverlening van Hinde Walk, dienen schriftelijk binnen één week na kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, door deelnemer bij Hinde Walk te worden ingediend.

7.2 | Ingediende klachten worden in behandeling genomen waarbij Hinde Walk zich zal inzetten om de best mogelijke oplossing met deelnemer te bereiken.

8 Intellectuele eigendom

8.1 | Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dienst, en alle resultaten daarvan waaronder, doch niet uitsluitend de website, alle andere websites van Hinde Walk, door Hinde Walk verstrekte kaarten ten behoeve van wandelroutes en alle Hinde Walk merken, met uitzondering van door derden geleverd materiaal, berusten bij Hinde Walk.

8.2 | Voor iedere vorm van openbaarmaking en/of verveelvoudiging van werken van intellectuele eigendom waarvan Hinde Walk rechthebbende is, ongeacht het medium en al dan niet bestemd voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Hinde Walk vereist.

9 Privacy en Cookieverklaring

Hinde Walk is gebonden aan haar privacy- en cookieverklaring. Je vindt genoemde privacy– en cookieverklaring via deze link: Privacy & Cookies

10 Slotbepalingen

10.1 | Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Hinde Walk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

10.2 | Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.3 | Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

10.4 | Geschillen die voortvloeien uit de tussen deelnemer die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en Hinde Walk gesloten overeenkomst zullen aanhangig gemaakt worden bij de burgerlijke rechter te Amsterdam, zulks slechts voor zover de wet dit toelaat.

10.5 | Geschillen die voortvloeien uit de tussen de deelnemer, die een consument is, en Hinde Walk gesloten overeenkomst zullen aanhangig gemaakt worden bij de burgerlijke rechter in de woonplaats van deelnemer.

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Basics
Website
Used by the website to log user session status
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Used by Google to gather statistics. We anonymize your IP-address and send data over a secured line.
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Used by Facebook to distinguish and keep track of your unique users
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline